پوچ گربه حاوی بیف Friskies

46,000 تومان

غذای گربه باید بر اساس نیازهای هر گربه و با در نظر گرفتن فعالیت و شرایط بدنی آنها تنظیم شود، آب تمیز و تازه باید همیشه در دسترس حیوان باشد.

موجود

پوچ گربه حاوی بیف Friskies
پوچ گربه حاوی بیف Friskies

46,000 تومان

مقایسه